Easy Series

  • 4 SATA
  • 2 SATA
  • 1 SATA
  • PoE Kit
  • Wifi Kit

NVR304-S Series

16/32 Channel 4 HDD NVR

NVR304-S-P Series

16/32 Channel 4 HDD NVR

NVR302-32S

32 Channel 2 HDD NVR

NVR302-S-P Series

8/16 Channel 2 HDDs NVR

NVR302-16S

16 Channel 2 HDD NVR

NVR302-S2-P Series

8/16 Channel 2 HDDs NVR

NVR302-09S

9 Channel 2 HDD NVR

NVR301-04E2-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-04LX-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08E2-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08LX-P8

8 Channel 1 HDD NVR

NVR301-16LE2-P8

16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-X Series

4-ch/8-ch/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-04LE2-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-04S2-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08LE2-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08S2-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-16LX-P8

16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-S2 Series

4/8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264
NVR

NVR301-04LS2-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-04X-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08LS2-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-08X-P8

8 Channel 1 HDD NVR

NVR301-E2 Series

4/8/16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR301-S Series

4/8/ Channel 1 HDD
NVR

KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-P

KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF4

KIT/301-08LB-P8/4*2122LR3-PF

KIT/301-08LB-P8/4*322LR3-VSPF28-D

KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40M-D

KIT/301-04LB-P4/4*3612LR3-PF

KIT/301-08LB-P8/4*3612LR3-PF

KIT/301-04B-P4/4*2122LR3-PF40M

KIT/301-04LB-P4/4*322LR3-VSPF28-D

KIT/301-08LB-P8/8*2122LR3-PF40

KIT/301-04LB-W/4*2122SR3-F4

KIT/NVR301-04LS2-W/4*IPC2124

KIT/301-08LB-W/6*2122SR3-F40

KIT/NVR301-08LS2-W/8*IPC2122LR3-F40W-E

KIT/301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D

KIT/301-08LB-W/4*2122SR3-F40W

KIT/NVR301-08LS2-W/6*IPC2122LR3-F40W-E

KIT/NVR301-04LS2-W/4*IPC2122LR3-F

KIT/NVR301-08LS2-W/4*IPC2122LR

KIT/301-08LB-W/8*2122SR3-F40W-D