Network Video Recorder

NVR-104B

1 HD Iron Shell 4-Ch Network Video Recorder

NVR-104B-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-104LX-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-108LX-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-B Series

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

XVR-Q Series

4/8-ch 1-SATA NVR

NVR-104LB-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-108LB-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-110B2

10-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-S-P Series

XVR-G Series

4/8-ch 1-SATA NVR

XVR-104G

4-Channel Network Video Recorder,HI3520D

NVR-104LS-P4

4-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-108LS-P8

8-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

NVR-116E

16-ch 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264 NVR

XVR-216-Q

16-ch 2-SATA NVR

XVR-108G

8-Channel Network Video Recorder,HI3520D